ORTOGRAFIA CATALANA
NORMES ORTOGRÀFIQUES

L’ACCENTUACIÓ

Segons la posició de la síl·laba tònica, podem classificar les paraules en:
 • Agudes. La síl·laba tònica és l’última: allà, París, cargol.
 • Planes. La síl·laba tònica és la penúltima: llibre, fàcil, èxit.
 • Esdrúixoles. La síl·laba tònica és l’antepenúltima: àlgebra, tònica, màquina.
A l’hora d’accentuar haurem de tenir en compte una sèrie de circumstàncies:
 • · La a és, com ja sabem, la vocal més oberta, s’accentua sempre amb l’accent
 • obert: pàgina, semàfor, demà.
 • · La i i la u, com que són les vocals més tancades s’accentuen sempre amb
 • l’accent tancat: bústia, pastís, ningú, cadascú.
 • · La o i la e poden portar accent obert o tancat, segons la pronúncia del so:
 • església, molèstia, tómbola, però.
Accentuació de les agudes
Accentuarem totes les paraules agudes acabades en: a, e, i, o, u, as, es, is, os,
us, en, in.
Excepció: no accentuarem les paraules agudes que acaben en  diftong decreixent: avui, compreu, teniu.

Accentuació de les paraules planes
Accentuarem les paraules planes que no acaben en: a, e, i, o, u, as, es, is, os,
us, en, in: àtoms, càrrec, càstig, semàfor, caràcter. Sí que accentuarem les paraules planes que acaben en diftong decreixent: cantàveu, dormíssiu, seríeu, tinguéssiu, voldríeu.
Accentuació de les paraules esdrúixoles
Les paraules esdrúixoles s’accentuen totes: fàbrica, elèctrica, víctima, àrbitre, península. Cal tenir en compte el hiat, ja que les paraules amb el grup i + vocal
no formen diftong: ràdio, justícia, història, pèrdua, consciència.
ELS DIFTONGS
Quan en una síl·laba trobem dues vocals juntes que es pronuncien en el mateix
cop de veu es produeix el diftong.
Així la paraula remei té dues síl·labes; re-mei, perquè les vocals ei s’ajunten en
una mateixa síl·laba.
Per tal de formar diftong cal trobar una vocal forta (a, e, o) i una vocal feble (i,
u) en una mateixa síl·laba. Ex. ai-re, qua-li-tat. En el primer cas, apareix primer
la vocal forta a i després la feble i; en canvi en el segon cas trobem primer la
feble u i després la forta a. Així doncs, podem dir que segons l’ordre en què
trobem les vocals d’un diftong hi haurà dos tipus de diftongs:
Diftongs decreixents Exemples:
a, e, i, o, u + u au, eu, ou, iu, uu, dau, neu, riu, ou,
duu
a, e, o, u + i ai, ei, oi, ui, mai, rei, noi, buit
Diftongs creixents
g + u + vocal gua, güe, güi, guo llengua, aigües,
lingüista, quatre,
q + u + vocal qua, qüe, qüi, quo qüestió, hiena, feia,
cauen
i o u intervocàliques*
3
* Tingues present que en aquest cas la i i la u, estan ocupant el lloc que
correspondria a una consonant. Això pot passar a principi de mot o quan són
enmig de dues vocals:
· A principi de mot: io-de, io-gurt, iot.
· Entre vocals: no-ia, jo-ia, ri-uen.
EL HIAT (O HIATUS)
El hiat és el procediment contrari al diftong. Es produeix quan hi ha dues vocals
juntes que pertanyen a síl·labes diferents.
En les paraules: piano, usuari, diable, viatge, les dues vocals que apareixen
juntes no formen diftong.
Fem la separació sil·làbica: pi-a-no, di-a-ble i vi-a-tge tenen tres síl·labes i usua-
ri en té quatre. Per influència del castellà sovint articulem aquests grups
vocàlics en un sol cop de veu (diem pia-no).
L'ACCENT DIACRÍTIC
S'anomenen accents diacrítics els accents que distingeixen unes paraules
d'unes altres que s'escriuen igual; però que gairebé sempre es pronuncien
diferent.
Amb accent Sense accent
bé, béns (riquesa; adverbi)
bóta, bótes (recipient)
Cóll (població de la Ribagorça)
cóm, cóms (menjadora dels animals)
Déu (divinitat), adéu, semidéu...
dóna, dónes (del verb donar)
és (verb ésser o ser)
féu (va fer); reféu, desféu, contraféu,
satisféu...
fóra (del verb ésser)
jóc, jócs (lloc on dorm l'aviram)
mà (part del cos)
més (quantitatiu)
mèu, mèus (crit del gat)
mòlt, mòlta, mòlts, mòltes (verb
be, bens (xai; nom de lletra)
bota, botes (calçat; verb botar)
coll (part del cos)
com (conjunció; adverbi)
deu, deus (número; font; verb deure)
dona, dones (persona del sexe femení)
es (pronom)
feu (verb fer, present, imperatiu);
feu (domini, senyoria)
fora (adverbi de lloc)
joc, jocs (de jugar)
ma (possessiu)
mes (període de l'any, conjunció, possessiu)
meu, meus (possessiu)
molt, molta, molts, moltes (quantitatiu)
4
moldre), remòlta...
món (univers), rodamón
móra, móres (fruit)
Móra (nom de diverses poblacions)
nét, néta, néts, nétes, renét,
besnét... (parentiu)
ós, óssa, óssos, ósses (animal)
pèl, pèls (vellositat); repèl,
contrapèl...
què (interrogatiu i relatiu precedit de
preposició)
rés (pregària)
sé (verb saber)
séc sécs (plec del vestit)
sèu, sèus (greix)
sí, sís (afirmació)
sóc (del verb ésser)
sòl, sòls (el terra); subsòl
són (verb ésser)
té (verb tenir)
tòt, tòts (broc gros d'un càntir)
ús (acció d'usar)
véns, vénen (verb venir), revéns,
revénen
vés (verb anar)
véu (veié)
vós (tractament)
mon (possessiu)
mora, mores (natural del Magrib)
net, neta, nets, netes; renet... (adjectiu)
os, ossos (de l'esquelet)
pel, pels (contracció)
que (relatiu àton)
res (cap cosa)
se (pronom reflexiu)
sec secs (adj.; verb seure)
seu, seus (verb seure; possessiu)
si (conjunció)
soc (soca; esclop...)
sol, sols (astre; adjectiu; verb soler; adverbi,
nota musical)
son (el fet o les ganes de dormir; possessiu)
te (infusió; nom de la t; pronom feble)
tot, tots (adjectiu; adverbi)
us (pronom feble)
vens, venen (verb vendre), revens,
revenen
ves (verb veure)
veu (humana)
-vos (pronom feble)
L’APÒSTROF
L’article masculí o femení (el i la) singular s’apostrofa davant de paraules
començades per vocal o hac: l’església, l’amic, l’arbre.
Excepcions:
• Els mots femenins començats per i, u, hi, hu àtones: la universitat, la Irene, la
història, la imatge.
• Paraules que comencen amb una i consonàntica: el iogurt, la iaia.
• El nom de les lletres: la essa, la ela.
• Els mots que comencen amb el prefix -a i tenen un valor negatiu: la asimetria.
• La una quan es refereix a l’hora: la una del migdia.
5
• Mots que es presten a confusió: la ira (estat d’indignació), perquè, en cas que
l’apostroféssim, costaria saber de què parlem i es confondria amb la moneda
italiana o l’instrument musical.
LA CONTRACCIÓ
Els articles el i els es contrauen quan van darrere de les preposicions a, de, per
i per a:
a + el al a + els als
de + el del de + els dels
per + el pel per + els pels
Per a + el per al per a +els per als
Quan el mot següent comença per vocal, l’article no fa la contracció, i, per tant,
cal seguir les regles de l’apostrofació. Ex.: Vaig a l’escola, vinc de l’excursió, és
per a l’Anna.
LA DIÈRESI
La dièresi és un signe gràfic que, de vegades, hem d’escriure damunt de la i o
la u. Les seves funcions són:
• Indicar que es pronuncia la u dels grups qüe, qüi, güe, güi que són diftongs
creixents: conseqüència, llengües, pingüí.
• Indicar que una i enmig de dues vocals no fa la funció de consonant: produïa,
agraïen, plaïa.
• Desfer un possible diftong: veïna, diürn, peüc.
• Els verbs que tenen l’infinitiu acabat en -iar i en -uar; canviar, triar, estudiar ...;
suar, tatuar ...; porten dièresi sobre la 1a, 2a, 3a persona del singular i 3a del
plural del present de subjuntiu: canviï, canviïs, canviï, canviem, canvieu,
canviïn.
6
Fixa’t que en el present de subjuntiu dels verbs abans esmentats, la síl·laba
tònica és la de la primera i. Triï, estudiï, o la de la u: suï, tatuï, i en canvi, la
dièresi es posa sobre la segona vocal, perquè és la que podria formar el
diftong.
Excepcions
Hi ha una sèrie de casos en els quals ens podem estalviar la dièresi:
• La i dels sufixos -isme, -ista: egoisme, altruista.
• La i de l’infinitiu, gerundi, condicional i futur dels verbs amb l’infinitiu acabat en
-ir: traduir, traduint, traduiria, traduiré.
• La i o u darrera dels prefixos co-, auto-, contra-: coincidir, reiterar,
autoinducció, contraindicat.
• La u de les terminacions llatines -us i -um: Sirius, aquàrium.
LA ESSA SORDA I LA ESSA SONORA
EL SO
D’ESSA
SONORA
S’escriu amb Z
• a principi de paraula
• Dins de paraula
S’escriu amb S
• Entre vocals
7
L’ORTOGRAFIA DE B/V
S’escriu b:
Davant de r o l: broma, bram, arbre, blau, bloc, amable.
Darrere de m: embenar, ambició, amb.
Alternant amb p: saber – sap, caber – cap, llobató – llop.
S’escriu v:
Darrere de n: canvi, minvar, enviar, invitar, envà, enveja, invent.
Alternant amb u: escriviu –escriure, nevar – neu, meva – meu, bevia – beu.
Els imperfets d’indicatiu dels verbs de la 1a conjugació (cantar) acaben en v:
cantava, menjaves, rentava, cuinàvem, arribàveu, marxaven.
LA M I LA N
La m i la n són dos sons nasals (l’aire surt, a més de per la boca, pel nas) que,
a vegades, es poden confondre davant d’algunes consonants. En paraules com
EL SO
D’ESSA
SORDA
S’escriu amb S
• A principi de paraula
• Entre vocal i consonant
• Entre consonant i vocal
S’escriu amb SS
• Entre vocals
S’escriu amb C
• A principi de paraula
• Dins de paraula davant E,
I.
S’escriu amb ç
• Davant A,O,U
• A final de paraula
8
camperol, embrutar, canviar, enfilar, etc., el so de m i n és molt semblant. Per
saber quan s’ha d’escriure m o n, convé recordar la regla següent:
Escriurem m:
Davant de b, p, m, f: ombra, rambla, també, embolicar, acompanyar, campió,
pàmpol, omplir, empenta, amputar, immens, immoral, emmalaltir, commutar,
gamma, amfiteatre, amfibi, àmfora, càmfora, èmfasi, nimfa, samfaina, simfonia,
xamfrà.
Excepcions: enmig, tanmateix, benparlat, granment.
Escriurem n:
Davant les consonants que no siguin b, p, m o davant de f quan porta els
prefixos
con– en– in–: canvi, convenient, invent, enveja, confegir, confessar, enfilar,
desenfilar, infinit, inflor, desinflar.
Excepcions: tramvia, circumstància, premsa, impremta, somriure,
circumval·lació.
En el grup mp, la p no es pronuncia: comptar, comptable, exempció, redemptor,
símptoma, assumpte, temptació, atemptar, presumpció, prompte.
Atenció, perquè això pot donar peu a importants errades d’interpretació:
comte, conte, compte, que cal evitar. Fixa’t en les diferències:
Conte: narració curta. Contar un conte
Comte: títol nobiliari. El femení és Comtessa.
Compte: acció de comptar, és a dir, de determinar el nombre d’alguna cosa.
9
LES CONSONANTS R / RR
La pronunciació de la erra no presenta cap mena de dificultat. Només cal tenir
en compte els casos en què no es pronuncia, es pronuncia de forma simple
(suau), o es fa múltiple (forta). La r pot sonar suau en paraules com cara, i forta
en mots com carro. Fixa’t que el so de la r s’oposa en mots com:
mira/mirra
pare/parra
cera/serra
a) Escrivim una sola erra, però pronunciem erra múltiple :
A principi de paraula: roure, remor, riure, roca, romàntic...
Després de consonant: enrabiar, enregistrar, Enric...
Després de vocals, en mots compostos: arítmia, contrarevolució, antiretòric...
b) Escrivim i pronunciarem erra múltiple:
Entre vocals: parra, sorra, carrer...
c) La erra a final de mot és muda en el casos següents:
Els infinitius: sortir, casar, passar, vèncer...
En mots monosil·làbics: clar, dur, por...
En paraules derivades que tenen sufix -ar: olivar, arrossar, canyissar...
-er: fuster, camioner, carrer...
-or: impressor, abundor, claror ...
ORTOGRAFIA DE B/P
A començament de mot la p i la b es diferencien perfectament:
10
boda/poda, bell/pell, bleda/plena, bes/pes.
A final de mot, en canvi, els sons es confonen i per això moltes vegades no
sabem com s’escriuen. Recorda els casos següents:
Escriurem p després de vocal tònica o diftong tònic: cap, escup, llop, sap,
concep, (malgrat que l’infinitiu d’aquests verbs s’escriu amb p: saber,
concebre).
Les excepcions a aquestes normes són bàsicament cultismes i estrangerismes
com: tub, cub, adob, esnob, club.
Escriurem la mateixa consonant del derivat després de vocal àtona o de
consonant:p: pòlip (polipós), talp (talpera), esquerp (esquerpa),
b: bulb (bulbós), corb (corbera), àrab (Aràbia)
A l’interior d’un mot:
Escriurem amb b els mots començats en ab-, ob-, sub-: abscissa, abdicar,
abdomen, absent, abstracte..., obstacle, obtús, objecció, obtenir, submarí,
subjacent, subtil, substantiu...
Excepcions: apte, optar, òptic, òptim i derivats.
Escriurem amb p els mots que comencen per cap-: capgròs, captiu, capficar,
capteniment, capmàs... Excepcions: cabdal, cabdell, cabdill i derivats.
En els altres casos escriurem sempre p: baptisme, repte, ceptre, erupció,
corrupció, exempció, lapsus, eclipsi, capsa, hipnosi...
Excepcions: dissabte, sobte, dubte.
Els grups consonàntics pn- i ps- en els cultismes d’origen grec: pneumàtic,
pneumònia, ptolomeic, psicologia, psicosi, psicoteràpia.
11
ORTOGRAFIA DE T /D
A començament de mot
Com totes les oclusives, la distinció entre d i t no presenta cap problema quan
les troben a començament de mot: dit/tip, dos/tos, deure/treure.
A final de mot
Ja saps que a final de mot el so de t i d es confonen i per això moltes vegades
no sabem quina és la grafia que hem d’escriure. Recorda els casos següents:
Escriurem t, després de vocal tònica o diftong tònic: extremitat, salut, bandit,
nebot, buit.
Les excepcions a aquesta norma són bàsicament cultismes i estrangerismes
com: fred, fluid, sud..., i els acabats en -etud, -itud: altitud, quietud.
Escriurem la mateixa consonant del derivat després de vocal àtona o de
consonant: T: atònit (atònita), art (artesà), cort (cortesà).
D: bord (borda), sord (sordesa), acord (acordar).
Recorda que tots els gerundis i els participis acaben en -t: cantant, tement,
dormint, cantat, temut, dormit. La forma femenina dels participis es fa amb -d:
cantada, temuda, dormida.
A l’interior d’una paraula:
Escriurem amb d la majoria de mots començats per -ad: addició, adduir, adjunt,
admirar, adverbi, advocat.
Excepcions: atles, atlàntic, atleta, atmosfera, atzavara, atzar.
12
Escriurem amb t tots els altres casos: aritmètica, ritme, cotna, ètnia.
Excepcions: tsar, tsarina.
ORTOGRAFIA DE C / G
A començament de mot
No hi ha cap problema a l’hora d’escriure c o g a començament de paraula,
cadascuna representa un so: cas/gas, cos/gos, cala/gala.
A final de mot
A final de mot c i g representen el mateix so, per això es confonen. Cal recordar
els casos següents:
Escriurem c, després de vocal tònica o diftong tònic: escac, atac, retoc, poruc.
Excepcions: els mots acabats en -gog: pedagog, demagog... i els mots mag,
buldog, Hug..,
Per saber si hem d’escriure c o g a final de mot haurem de buscar un mot
derivat en què es vegi clarament si va amb c o amb g.
Per exemple:
C: mar_ ? Com s’escriu? Busquem un derivat: emmarcar. S’escriu amb c, per
tant, ja ho tenim: marc
clàssi_? Com s’escriu? Busquem un derivat: clàssica. S’escriu amb c, per tant,
ja ho tenim: clàssic
13
G: càsti_? Com s’escriu? Busquem un derivat: castigar. S’escriu amb g, per
tant, ja ho tenim: càstig
Excepcions: la primera persona del present d’indicatiu s’escriu amb c: aprenc,
tinc, venc... encara que aparegui gen els derivats. Hi ha també uns mots que
acaben amb /c/: fàstic, espàrrec, ànec, càrrec, mànec, feréstec, préssec,
aràbic...
A l’interior d’una paraula:
Escriurem amb g els grups -gd-, -gg-, -gm-, -gn-: magdalena, maragda,
suggerir, augmentar, fragment, cognom, digne, regnar. Excepcions: acne,
anècdota, aràcnid, tècnic.
En els altres casos escriurem c: acció, accent, adjectiu, delicte, objecte.
ORTOGRAFIA DE LA G/J
Escriurem j davant de les vocals a, o, u: menjar, rajolí, ajuda.
Escriurem g davant de les vocals e, i.: segell, àgil.
Excepcions:
S’escriu j davant de e:
— En els mots que continguin els grups -jecc- o -ject-: injecció, projecte.
— En el mots d’origen bíblic: Jesús, Jeremies, Jeroni, Jerusalem.
— En tots els temps del verb jeure.
— En els mots: jersei, jerarquia, jeroglífic, majestat.
ORTOGRAFIA DE TJ, TG, DJ I DG:
Aquests grups segueixen les mateixes regles que la g i la j: platja/platges,
adjunt. I les mateixes excepcions: adjectiu.
14
Cal subratllar que en una mateixa família de mots, alternen la grafia -ig a final
de mot amb j/g o tj/tg: roig/roja, roges; lleig/lletjor/lletgesa.
ORTOGRAFIA X / IX, -IG / -TX
La lletra x pot representar els sons següents: el de xeix [S] (Ex: eixam, guix), el
de
ics /ks/ (Ex: taxi) o el de /gz/ (Ex: examen).
Escriurem ix sempre que trobem el so [S] darrere d’una vocal que no sigui u en
un diftong: peixeter, caixa, moixaina, dibuix. Però: rauxa, disbauxa, xauxa.
Escriurem x en altres casos: a principi de mot i darrere de consonant: Xina,
xuclar, xarxa, manxa.
A final de mot el so [tS] pot ser representat de dues maneres, segons els mots
derivats de la mateixa família:
-ig, si altres mots de la mateixa família tenen g/j o tg/tj: boig, boja, bojos, boges,
bogeria.
-tx, si en els altres mots derivats hi ha també tx: despatx, despatxar, esquitx,
esquitxos.
I ara fixa’t en els que representen els sons de /ks/: mixt, fix, luxe, taxi, text,
complex, reflex. I de /gz/: examen, exemple, exercici, exili, exigir, existència,
èxit, èxode.
Recorda que s’escriuen amb s i no amb x com passa en castellà els mots:
estendre, estrany, estranger.
Procura de veure les diferències entre aquestes parelles de mots, ja que
fonèticament es pronuncien pràcticament igual: excedir/accedir,
excepció/accepció, excés/accés.
15
ORTOGRAFIA DE LA L/L·L
Dins d’una mateixa família alternen ll i l·l: metall, metal·lúrgica, cristall, cristal·lí.
Alguns adjectius que signifiquen el contrari d’altres començats amb l s’escriuen
amb l·l: lògic, il·lògic; lícit, il·licit.
Hi ha molts mots (però no tots) acabats en -el·la: aquarel·la, bagatel·la,
caravel·la, cel·la, damisel·la, franel·la, fumarel·la, mortadel·la, novel·la,
ombrel·la, parcel·la, pastorel·la, tarantel·la, varicel·la.
Els cultismes que comencen per al-, col-, il-: al·legar, al·legoria, al·leluia,
al·licient, al·literació, al·locució, al·lucinar, al·ludir, al·lusió; col·laborar, col·lapse,
col·lateral, col·lecció, col·lega, col·legi, col·legir, col·lisió, col·locar, col·loqui;
il·luminar, il·lús, il·lusió.
Altres cultismes: ampul·lós, apel·lació, bèl·lic, cal·ligrafia, capil·lar, cèl·lula,
circumval·lació, constel·lació, destil·lar, el·lipse, estel·lar, excel·lent, fal·laç,
fal·lera, fal·lible, flagel·lar, gàl·lic, hel·lènic, idíl·lic, imbecil·litat, instal·lar,
intel·lecte, intel·ligència, interpel·lar, mal·leable, medul·la, mil·lenari, mil·lèsim,
miscel·lània, mol·lusc, nul·la, nul·litat, oscil·lar, pàl·lid, papil·la, paral·lel,
pel·lícula, pupil·la, putxinel·li, rebel·lió, satèl·lit, sol·lícit, tel·lúric, tranquil·litat,
vacil·lar, violoncel·lista.
ORTOGRAFIA DE LA H
La hac és una lletra muda. Això vol dir que no representa cap so, excepte
alguns casos de paraules provinents de l’anglès. D’entrada, hem de dir que no
existeix cap regla ortogràfica fixa sobre com utilitzar-la, de manera que ens
haurem de guiar per l’atenció i la memòria.
Mots bàsics: ahir, habitar, hàbil, ham, haver, hereu, herba, història, hivern,
home, honor, hora, horror, hort, hospital, humanitat, humil, humor, vehicle...
16
En canvi, en castellà no tots aquests mots s’escriuen amb hac: ayer, anzuelo,
invierno.
Mots cultes en català: adherir, anihilar, cohesió, exhalar, exhumar, filharmònic,
inherent, harmonia, hecatombe, hel·lènic, hemicicle, hemorràgia,
hendecasíl·lab, hèrnia, higiene, hissar, honest, menhir, nihilisme, subtrahend,
subhasta, transhumant, vehemència...
Mots cultes en castellà: adherir, cohesión, exhalar, exhumar, inherente,
hecatombe, hegemonía, helénico, hernia, higiene, hipótesis, homicida, honesto,
menhir, nihilismo, trashumante, vehemencia...

S’escriuen amb hac (tant en castellà com en català) les paraules que comencen pels prefixos hiper-, hecto-, hepta-, hexa-, hetero-, hemi-, hidr-,
hipohomo-: hectòmetre, heptasíl·lab, hemisferi, homònim...
També hi ha paraules que en castellà porten hac i en català no:
 • Mots comuns: hoy, cacahuete, cohete, huérfano, horchata, huevo...
 • Mots comuns: avui, cacauet, coet, orfe, orxata, ous...
 • Fixa’t també que hi ha moltes paraules que en català s’escriuen amb f inicial, en castellà s’escriuen amb h. ; farina harina ,fill hijo, fondo hondo, fer hacer, fillastre hijastro, falcó halcón, fil hilo, fel hiel, figa higo fill hijo.
ELS SIGNES DE PUNTUACIÓ
Els missatges, les frases, poden tenir significats diferents segons l’entonació i
les pauses que hi fem. Els signes de puntuació en són la representació gràfica.
Per fer més clara l’expressió dels missatges escrits, cal saber com utilitzar-los.Exercicis per practiccar les normes ortogràfiques.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada